Staropolski Związek Hodowców Koni w Kielcach

Paszporty

Paszport dla konia

 

Aby, zgod­nie z pra­wem, wpro­wa­dzić ko­nia do ob­ro­tu lub wy­je­chać nim po­za go­spo­dar­stwo, na­le­ży za­opa­trzyć go w pasz­port.

Ten wy­móg jest po­dyk­to­wa­ny tro­ską o zdro­wie lu­dzi i zwie­rząt, a re­gu­lu­je go Ustawa z dn. 14 lu­te­go 2003 r. o zmia­nie usta­wy o zwal­cza­niu cho­rób za­kaź­nych zwie­rząt, ba­da­niu zwie­rząt rzeź­nych i mię­sa, Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 52/​2003, poz.450) oraz na pod­sta­wie Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz.872) z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi.
W po­zo­sta­łych ga­tun­kach zwie­rząt go­spo­dar­skich za­da­nie ozna­ko­wa­nia zwie­rząt po­wie­rzo­no Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przy­pad­ku ko­ni, za­da­nie to po­wie­rzo­no pod­mio­tom pro­wa­dzą­cym księ­gi ho­dow­la­ne. Od 01 lip­ca 2003 r. Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) iden­ty­fi­ku­je i wy­da­je pasz­por­ty ko­niom ra­sy: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty, ar­den pol­ski, hu­cul­skiej, ko­nik pol­ski i ko­niom wpi­sa­nym do księ­gi ku­ców i re­je­stru ku­ców i ko­ni ma­łych. Konie bez po­cho­dze­nia (źre­bię­ta i do­ro­słe osob­ni­ki) są iden­ty­fi­ko­wa­ne i za­opa­try­wa­ne w pasz­por­ty rów­nież przez PZHK.

PZHK, dla uła­twie­nia Państwu uzy­ska­nia pasz­por­tu, dzia­ła po­przez 15 Wojewódzkich / Okręgowych Związków Hodowców Koni (OZHK/​WZHK) bliż­szych miej­scu za­miesz­ka­nia osób wnio­sku­ją­cych o pasz­port. Do wła­ści­we­go Związku na­le­ży się zwró­cić, aby uzy­skać pasz­port lub do­ko­nać zmia­ny wła­ści­cie­la.

Co zrobić, aby uzyskać paszport ?

Należy wy­peł­nić druk „Zgłoszenie konia do rejestru” lub „Zgłoszenie osła do rejestru” i prze­słać na ad­res OZHK/WZHK, na te­re­nie któ­re­go sta­cjo­nu­je koń.

Po wpły­nię­ciu zgło­sze­nia do OZHK/​WZHK wła­ści­we­go dla miej­sca sta­cjo­no­wa­nia ko­nia, upraw­nio­ny pra­cow­nik lub oso­ba dzia­ła­ją­ca z upo­waż­nie­nia OZHK/​WZHK, le­gi­ty­mu­ją­ca się spe­cjal­nym peł­no­moc­nic­twem, któ­re oka­zu­je po przy­by­ciu do staj­ni, do­ko­na opi­su i elek­tro­nicz­nej iden­ty­fi­ka­cji (za­czi­po­wa­nia) ko­nia, a tak­że po­bie­rze za te czyn­no­ści oraz za za­re­je­stro­wa­nie i wy­sta­wie­nie pasz­por­tu opła­tę, któ­ra okre­ślo­na jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potwierdzeniem po­bra­nej kwo­ty jest wy­sta­wio­ny kwit „Kasa przyj­mie”, opa­trzo­ny pie­czę­cią OZHK/​WZHK i pod­pi­sem oso­by przyj­mu­ją­cej kwo­tę lub wy­dru­kiem z ka­sy fi­skal­nej. Osoby, któ­re za­żą­da­ją fak­tu­ry, otrzy­ma­ją ją na pod­sta­wie te­go kwi­tu.

Właściciel ko­nia mo­że sam ode­brać pasz­port w sie­dzi­bie OZHK/​WZHK lub pro­sić o wy­sła­nie go li­stem po­le­co­nym. W tym przy­pad­ku kosz­ty pocz­to­we po­no­si wła­ści­ciel. Kwotę wła­ści­wą dla opła­ce­nia prze­sył­ki po­le­co­nej po­bie­ra upraw­nio­ny pra­cow­nik lub oso­ba upo­waż­nio­na. Po umiesz­cze­niu ko­nia w re­je­strze, przy­go­to­wy­wa­ny jest pasz­port dla ko­nia i do­star­cza­ny jest w spo­sób uzgod­nio­ny wcze­śniej z wła­ści­cie­lem. Każdy koń po­wi­nien zo­stać za­opa­trzo­ny w pasz­port do ukoń­cze­nia 12 mie­się­cy ży­cia.

Paszport konia

Paszport ko­nia to ksią­żecz­ka za­wie­ra­ją­ca in­for­ma­cję o ko­lej­nych wła­ści­cie­lach ko­nia, na­zwie i nu­me­rze przy­ży­cio­wym (iden­ty­fi­ka­cyj­nym) ko­nia, je­go po­cho­dze­niu – je­że­li jest ono udo­ku­men­to­wa­ne co naj­mniej świa­dec­twem po­kry­cia kla­czy.

Dalsza część pasz­por­tu to in­for­ma­cje do­ty­czą­ce zdro­wia ko­nia, szcze­pień i ba­dań la­bo­ra­to­ryj­nych oraz bar­dzo waż­na ostat­nia część pasz­por­tu, w któ­rej wła­ści­ciel ko­nia de­cy­du­je, czy chce aże­by je­go zwie­rzę po ubi­ciu mo­gło być kie­dy­kol­wiek, na­wet w da­le­kiej przy­szło­ści, prze­zna­czo­ne do spo­ży­cia przez lu­dzi lub, że te­go nie chce.
Ale uwa­ga! Decyzja, że zwie­rzę nie jest prze­zna­czo­ne do spo­ży­cia przez lu­dzi jest nie­od­wra­cal­na, bo­wiem le­karz we­te­ry­na­rii w ta­kim przy­pad­ku mo­że za­sto­so­wać w le­cze­niu ko­nia le­kar­stwa, któ­rych po­zo­sta­ło­ści w mię­sie są szko­dli­we i ta­ki koń już ni­gdy nie bę­dzie mógł być prze­zna­czo­ny do spo­ży­cia przez lu­dzi. Natomiast de­cy­zja, że koń mo­że być ubi­ty z prze­zna­cze­niem na mię­so jest od­wra­cal­na i na każ­dym eta­pie ży­cia ko­nia je­go wła­ści­ciel mo­że zmie­nić de­cy­zję i wska­zać, że mo­gą być sto­so­wa­ne spe­cy­fi­ki, któ­re zdys­kwa­li­fi­ku­ją war­tość mię­sa. Tak więc tę de­cy­zję na­le­ży po­dej­mo­wać z naj­więk­szą roz­wa­gą i le­piej za­de­cy­do­wać, że koń jest prze­zna­czo­ny do spo­ży­cia.

Zdarzenia z życia konia, które będą odnotowywane w paszporcie:

Urodzenie – dla ko­ni ho­dow­la­nych, wpis w ru­bry­kach ro­do­wo­do­wych w pasz­por­cie, wy­da­ny na pod­sta­wie świa­dec­twa po­kry­cia kla­czy. Zgodnie z Ustawą zgło­sze­nie źre­bię­cia do re­je­stru mu­si na­stą­pić przed od­sa­dze­niem źre­bię­cia od mat­ki, naj­póź­niej do 90 dnia ży­cia.

Zmiana wła­ści­cie­la – pasz­port jest wy­po­sa­żo­ny na koń­cu w dwie per­fo­ro­wa­ne kart­ki, któ­re słu­żą do in­for­mo­wa­nia o zmia­nie wła­ści­cie­la ko­nia – druk „Zgłoszenie zmiany właściciela„. Informacje tam wpi­sa­ne pod­pi­su­je sprze­da­ją­cy i ku­pu­ją­cy. Poprzedni i no­wy wła­ści­ciel są zo­bo­wią­za­ni do zgło­sze­nia zmia­ny w tym OZHK/​WZHK, na te­re­nie któ­re­go sta­cjo­no­wał i bę­dzie sta­cjo­no­wał koń. Zmiana mu­si być do­ko­na­na w cią­gu 7 dni.

Fakt pad­nię­cia, zgła­dze­nia lub ubo­ju ko­nia po­wi­nien być zgło­szo­ny do pro­wa­dzą­ce­go re­jestr OZHK/​WZHK w cią­gu 7 dni, a pasz­port zwró­co­ny do wy­stwa­cy. W przy­pad­ku ubo­ju ko­nia w rzeź­ni, obo­wią­zek po­in­for­mo­wa­nia o tym fak­cie OZHK/​WZHK i zwró­ce­nia pasz­por­tu spo­czy­wa na rzeź­ni. Ta sa­ma sy­tu­acja do­ty­czy za­kła­du uty­li­za­cyj­ne­go.

Koń, któ­ry zo­stał sprze­da­ny za gra­ni­cę, mu­si być prze­ka­za­ny na­byw­cy wraz z pasz­por­tem. Obowiązek za­wia­do­mie­nia o tym fak­cie wła­ści­we­go OZHK/​WZHK spo­czy­wa na ostat­nim pol­skim wła­ści­cie­lu ko­nia (w przy­pad­ku ob­co­kra­jow­ca, któ­ry jest wła­ści­cie­lem ko­nia z pol­skim pasz­por­tem, obo­wią­zek spo­czy­wa rów­nież na tej oso­bie).

Konie spro­wa­dzo­ne z za­gra­ni­cy, o ile po­sia­da­ją pasz­por­ty zgod­ne z wy­ma­ga­nia­mi Ustawy, za­cho­wu­ją te pasz­por­ty ja­ko obo­wią­zu­ją­ce. Fakt spro­wa­dze­nia ta­kich ko­ni na­le­ży zgło­sić wła­ści­we­mu OZHK/​WZHK w ter­mi­nie 30 dni od prze­pro­wa­dze­nia gra­nicz­nej kon­tro­li we­te­ry­na­ryj­nej. Adnotacja w pasz­por­cie o wła­ści­cie­lu, któ­ry spro­wa­dził ko­nia do Polski mu­si być do­ko­na­na przez pod­miot, któ­ry wy­sta­wił ten pasz­port za gra­ni­cą lub przez pro­wa­dzą­ce­go re­jestr w Polsce.

Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2015/​262 z dnia 17 lu­te­go 2015 r. i Ustawą z dnia 11 mar­ca 2016 r. o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i re­je­stra­cji zwie­rząt, wszyst­kie iden­ty­fi­ko­wa­ne ko­nio­wa­te mu­szą mieć wsz­cze­pio­ny trans­pon­der (czip).