Okręgowy Związek Hodowców Koni

Kielce

ul. Sienkiewicza 76
IV piętro p. 17, 2
25 - 501 KIELCE
tel.:  782-030-855 
e-mail: ozhk-kielce@wp.pl

nr konta:
26 2030 0045 1110 0000 0026 5320

Ostatnio dodane

2015-01-05Katalog Ogierów
brick & click
2014-07-29Rasa Małopolska
Stanówka, krycie wybitnym ogierem małopolskim
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2013-08-27Katalog sprzedaży/Polski Koń Szlachetny Półkrwi
dobrze galopująca, piękna
2013-08-27Katalog sprzedaży/Polski Koń Szlachetny Półkrwi
Prosto od dumnego hodowcy :)
2013-04-24Katalog sprzedaży/Polski Koń Szlachetny Półkrwi
Altaj

Wyszukaj konia

120 lat PZHK-poziome-pl

 
Informacja
poniedziałek, 02 marca 2015 00:00

Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawny adres naszego związku, gdyż korespondencja wysyłana na stary adrezk OZHK Kielce (Al. IX Wieków Kielc 3) będzie odsyłana z popwrotem do nadawcy.

 
Strategia rozwoju PZHK 2015-2020, Misja PZHK
piątek, 20 lutego 2015 00:00

Działamy na rzecz roz­woju
hodowli koni
i prze­my­słu kon­nego w Polsce.

Wszelką dzia­łal­ność władz PZHK musi cha­rak­te­ry­zo­wać celo­wość. Jedynie przy pod­po­rząd­ko­wa­niu tej dzia­łal­no­ści rygo­rom celo­wego i umie­jęt­nie zor­ga­ni­zo­wa­nego postę­po­wa­nia jest moż­liwe osią­ga­nie wyzna­czo­nych celów oraz opty­malne wyko­rzy­sta­nie dostęp­nych środ­ków finan­so­wych z budżetu organizacji.

Przystępując do for­mu­ło­wa­nia celu stra­te­gicz­nego i ope­ra­cyj­nych celów roz­woju Polskiego Związku Hodowców Koni, wzięto pod uwagę:

  • obecny stan orga­ni­za­cji i sto­pień zaspo­ko­je­nia potrzeb jej członków,
  • wyniki ana­lizy zewnętrz­nych (szanse i zagro­że­nia) oraz wewnętrz­nych (silne i słabe strony PZHK) uwa­run­ko­wań roz­woju organizacji,
  • główne pro­blemy dal­szego roz­woju orga­ni­za­cji (bariery i ogra­ni­cze­nia), czyli pro­blemy wyma­ga­jące roz­wią­za­nia lub zła­go­dze­nia ich nega­tyw­nych skut­ków dla PZHK i śro­do­wi­ska hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni.

Umożliwiło to wska­za­nie zwłasz­cza tych pro­ble­mów, które mogą utrud­niać lub hamo­wać roz­wój PZHK w sytu­acji, gdy nie będą one pomyśl­nie rozwiązywane.

Strategia roz­woju Polskiego Związku Hodowców Koni na lata 2015-2020

 
Tygodniowy newsletter PZHK
poniedziałek, 26 stycznia 2015 00:00
Ocena ogierów spełniających wymagania po alternatywnych próbach dzielności

Ocena ogierów spełniających wymagania po alternatywnych próbach dzielności

Informujemy, że przy naborze klaczy ras szlachetnych do treningu wierzchowego w ZT Bielice (27 lutego 2015 r., piątek) odbędzie się ocena komisyjna ogierów, które spełniły wymagania alternatywnych prób dzielności. Prosimy o zgłaszanie ogierów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2015 r.

Czytaj online.

HiJ - Zima 2015

HiJ - Zima 2015

W sprzedaży jest już dostępny nowy - 44 - numer "Hodowcy i Jeźdźca". Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową naszego kwartalnika.

Czytaj online.

Sukcesy  koni małopolskich w Sportowych Rajdach Konnych 2014

Sukcesy koni małopolskich w Sportowych Rajdach Konnych 2014

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją oraz podsumowaniem najważniejszych startów koni małopolskich w sportowych rajdach konnych w minionym sezonie. Autorem relacji jest zawodniczka Izabela Drażba.

Czytaj online.

 
Tygodniowy newsletter PZHK
piątek, 23 stycznia 2015 00:00
Małopolski Diokles gwiazdą stajni Cian’a O’Connor’a!

Małopolski Diokles gwiazdą stajni Cian’a O’Connor’a!

"Mam wrażenie, że na rok 2015 mam jedną z najlepszych stawek koni, jakimi kiedykolwiek dysponowałem! Bez najlepszych koni, w naszej grze nie utrzymamy się na szczycie, więc jestem bardzo wdzięczny wszystkim właścicielom związanym z tymi końmi" – to słowa Cian’a O’Connor’a zamieszczone na jego stronie internetowej, na której pod hasłem "Poznajcie gwiazdy" opisuje pięć koni aktualnie przebywających u niego w treningu.

Czytaj online.

Zmiany w programach hodowlanych m, wlkp i sp

Zmiany w programach hodowlanych m, wlkp i sp

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wało poniż­sze zmiany w tre­ści "Programów hodowli koni" ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi. Wprowadzone zmiany obo­wią­zu­ją­ od dnia 1 stycz­nia 2015 r.

Czytaj online.

Wstępy 2015

Wstępy 2015

W imieniu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew zapraszamy do zapoznania się z pismem dotyczącym tegorocznego Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2015 r. , który odbędzie się w dniach 23-24 lutego b.r.

Czytaj online.

Zmiana organizacji MPMK w 2015 r.

Zmiana organizacji MPMK w 2015 r.

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że w związku z wycofaniem się OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. - SO Książ z organizacji ujeżdżeniowych i zaprzęgowych MPMK,, zgodnie z decyzją Prezydium PZHK, najważniejsze dresażowe i zaprzęgowe zawody dla młodych koni w tych dyscyplinach odbędą się w 2015 r. w Strzegomiu.

Czytaj online.

Zawody Furmanów w Węgierskiej Górce

Zawody Furmanów w Węgierskiej Górce

W imieniu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach zapraszamy do zapoznania się z programem Zawodów Furmanów w Węgierskiej Górce - cyklicznej imprezy cieszącej się dużym zainteresowaniem hodowców.

Czytaj online.

Przetarg w SK Racot

Przetarg w SK Racot

Stadnina Koni Racot Sp.z o.o. organizuje przetarg na konie: sportowe, rekreacyjne, klacze hodowlane i młodzież ras wlkp i sp.
Przetarg odbędzie się dnia 31.01.2015 r. na terenie Stadniny. Lista koni oraz program przetargu dostępne są na stronie www.racot.pl.

Czytaj online.

Wojciech Markowski nie żyje

Wojciech Markowski nie żyje

W poniedziałek 5 stycznia przegrał walkę z rakiem najlepszy polski sędzia ujeżdżeniowy pan Wojciech Markowski. Sędziował konkursy na najważniejszych międzynarodowych zawodach, jak: Igrzyska Olimpijskie Ateny 2004, Mistrzostwa Świata Akwizgran (Aachen) 2006, a także Mistrzostwa Europy 1991, 1995, 199, 2001, 2003 i 2009. Niewielu jednak wie, że sprawdził się nie tylko jako sędzia, ale także jako delegat techniczny. Był delegatem podczas Jeździeckich Mistrzostw Świata w Londynie oraz Kentucky. Tę samą funkcję miał pełnić w podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016.

Czytaj online.

 


Strona 1 z 13
free pokereverest poker revie
Tworzenie Stron Internetowych - Speedinfo