Okręgowy Związek Hodowców Koni

Kielce

ul. Sienkiewicza 76
IV piętro p. 17, 2
25 - 501 KIELCE
tel.:  782-030-855 
e-mail: ozhk-kielce@wp.pl

nr konta:
26 2030 0045 1110 0000 0026 5320

Ostatnio dodane

2015-01-05Katalog Ogierów
brick & click
2014-07-29Rasa Małopolska
Stanówka, krycie wybitnym ogierem małopolskim
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2014-06-08Katalog sprzedaży/Konik Polski
Sprzedam klaczkę rasy konik polski. Rodzice znaj ...
2013-08-27Katalog sprzedaży/Polski Koń Szlachetny Półkrwi
dobrze galopująca, piękna
2013-08-27Katalog sprzedaży/Polski Koń Szlachetny Półkrwi
Prosto od dumnego hodowcy :)
2013-04-24Katalog sprzedaży/Polski Koń Szlachetny Półkrwi
Altaj

Wyszukaj konia

Tygodniowy newsletter PZHK
poniedziałek, 16 marca 2015 00:00

Rynek Polskich Koni

Polski Związek Hodowców Koni ma przyjemność przedstawić Państwu i zaprosić do odwiedzania nowej strony internetowej poświęconej sprzedaży koni zarejestrowanych w Polsce. Rynek Polskich Koni to serwis ogłoszeniowy stworzony przede wszystkim z myślą o Członkach należących do PZHK.

Czytaj online.

PZHK po raz kolejny zaprasza na Torwar

Już dziś, 12 marca, rozpoczęła się po raz kolejny Cavaliada na warszawskim Torwarze! Impreza będzie trwać do niedzieli, 15 marca. Polski Związek Hodowców Koni wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych i jej jednostkami przygotował dla Państwa wiele atrakcji, które wypełnią Państwu wolny czas pomiędzy poszczególnymi konkursami.

Czytaj online.

Sztuka hipologiczna nie jedno ma imię!

Polski Związek Hodowców Koni drugi rok z rzędu jest partnerem Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, a kwartalnik Hodowca i Jeździec patronem medialnym tego wydarzenia. Impreza mająca przybliżyć całokształt twórczości artystycznej inspirowanej pięknem koni odbędzie się 22 marca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Czytaj online.

 

120 lat PZHK-poziome-pl

 
Informacja
poniedziałek, 02 marca 2015 00:00

Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawny adres naszego związku, gdyż korespondencja wysyłana na stary adrezk OZHK Kielce (Al. IX Wieków Kielc 3) będzie odsyłana z popwrotem do nadawcy.

 
Strategia rozwoju PZHK 2015-2020, Misja PZHK
piątek, 20 lutego 2015 00:00

Działamy na rzecz roz­woju
hodowli koni
i prze­my­słu kon­nego w Polsce.

Wszelką dzia­łal­ność władz PZHK musi cha­rak­te­ry­zo­wać celo­wość. Jedynie przy pod­po­rząd­ko­wa­niu tej dzia­łal­no­ści rygo­rom celo­wego i umie­jęt­nie zor­ga­ni­zo­wa­nego postę­po­wa­nia jest moż­liwe osią­ga­nie wyzna­czo­nych celów oraz opty­malne wyko­rzy­sta­nie dostęp­nych środ­ków finan­so­wych z budżetu organizacji.

Przystępując do for­mu­ło­wa­nia celu stra­te­gicz­nego i ope­ra­cyj­nych celów roz­woju Polskiego Związku Hodowców Koni, wzięto pod uwagę:

  • obecny stan orga­ni­za­cji i sto­pień zaspo­ko­je­nia potrzeb jej członków,
  • wyniki ana­lizy zewnętrz­nych (szanse i zagro­że­nia) oraz wewnętrz­nych (silne i słabe strony PZHK) uwa­run­ko­wań roz­woju organizacji,
  • główne pro­blemy dal­szego roz­woju orga­ni­za­cji (bariery i ogra­ni­cze­nia), czyli pro­blemy wyma­ga­jące roz­wią­za­nia lub zła­go­dze­nia ich nega­tyw­nych skut­ków dla PZHK i śro­do­wi­ska hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni.

Umożliwiło to wska­za­nie zwłasz­cza tych pro­ble­mów, które mogą utrud­niać lub hamo­wać roz­wój PZHK w sytu­acji, gdy nie będą one pomyśl­nie rozwiązywane.

Strategia roz­woju Polskiego Związku Hodowców Koni na lata 2015-2020

 
Tygodniowy newsletter PZHK
poniedziałek, 26 stycznia 2015 00:00
Ocena ogierów spełniających wymagania po alternatywnych próbach dzielności

Ocena ogierów spełniających wymagania po alternatywnych próbach dzielności

Informujemy, że przy naborze klaczy ras szlachetnych do treningu wierzchowego w ZT Bielice (27 lutego 2015 r., piątek) odbędzie się ocena komisyjna ogierów, które spełniły wymagania alternatywnych prób dzielności. Prosimy o zgłaszanie ogierów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2015 r.

Czytaj online.

HiJ - Zima 2015

HiJ - Zima 2015

W sprzedaży jest już dostępny nowy - 44 - numer "Hodowcy i Jeźdźca". Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową naszego kwartalnika.

Czytaj online.

Sukcesy  koni małopolskich w Sportowych Rajdach Konnych 2014

Sukcesy koni małopolskich w Sportowych Rajdach Konnych 2014

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją oraz podsumowaniem najważniejszych startów koni małopolskich w sportowych rajdach konnych w minionym sezonie. Autorem relacji jest zawodniczka Izabela Drażba.

Czytaj online.

 


Strona 1 z 13
free pokereverest poker revie
Tworzenie Stron Internetowych - Speedinfo